ART & DESIGN

INTERIOR DESIGN: Vocus Headquarters – แต่งสำนักงานให้กลายเป็นเมือง

August 14, 2012

LINE it!

vocus_headquarters_by_otj_architects_01

สำนักงานใหญ่ของบริษัทโวคัสตกแต่งอย่างสนุกสนานโดยการจำลองทั้งอาณาเขตให้กลายเป็นเมืองเล็กๆ สำนักงานของแต่ละแผนกถูกซ่อนอยู่ในรูปของบ้านหรือร้านค้า มีถนน รวมทั้งแหล่งชุมชนใจกลางเมือง

vocus_headquarters_by_otj_architects_02

vocus_headquarters_by_otj_architects_03

vocus_headquarters_by_otj_architects_04

vocus_headquarters_by_otj_architects_05

vocus_headquarters_by_otj_architects_06

vocus_headquarters_by_otj_architects_07

vocus_headquarters_by_otj_architects_08

Vocus Headquarters

Designed by OTJ Architects

*

[จาก Let Me Be Inspired]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt