ILLUSTRATION

ILLUSTRATION: New Year’s Resolutions by Linzie Hunter – ศิลปะจากปณิธานปีใหม่

January 30, 2015

LINE it!

new_years_resolution_linzie_hunter_01 z1

ศิลปินหญิงจากสก็อตแลนด์เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกบอกเธอถึงปณิธานปีใหม่ของตนเอง ก่อนที่จะนำมาทำเป็นภาพสวยงามเหมาะสำหรับแปะหน้ากระจกเตือนความจำ

z11

new_years_resolution_linzie_hunter_02

new_years_resolution_linzie_hunter_03

new_years_resolution_linzie_hunter_04

new_years_resolution_linzie_hunter_05

new_years_resolution_linzie_hunter_06

new_years_resolution_linzie_hunter_07

new_years_resolution_linzie_hunter_08

new_years_resolution_linzie_hunter_09

new_years_resolution_linzie_hunter_10

new_years_resolution_linzie_hunter_11

new_years_resolution_linzie_hunter_12

new_years_resolution_linzie_hunter_13

new_years_resolution_linzie_hunter_14

new_years_resolution_linzie_hunter_15

new_years_resolution_linzie_hunter_16

new_years_resolution_linzie_hunter_17

new_years_resolution_linzie_hunter_18

new_years_resolution_linzie_hunter_19

new_years_resolution_linzie_hunter_20

new_years_resolution_linzie_hunter_23

new_years_resolution_linzie_hunter_21

new_years_resolution_linzie_hunter_22

new_years_resolution_linzie_hunter_25

new_years_resolution_linzie_hunter_26

new_years_resolution_linzie_hunter_28

new_years_resolution_linzie_hunter_24

new_years_resolution_linzie_hunter_27

new_years_resolution_linzie_hunter_29

new_years_resolution_linzie_hunter_30

new_years_resolution_linzie_hunter_31


Website: Linzie Hunter

*

[h/t: Creative Boom]

RELATED POSTS


 

Related Posts

Tags: ,
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt