LIFESTYLE

สระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก [travel]

May 23, 2012

LINE it!

san_alfonso_del_mar_resort_chile_01

ณ รีสอร์ทซานอัลฟอนโซ เดล มาร์ ในชิลี มีสิ่งก่อสร้างโลกตะลึงที่ได้ลงกินเนสส์บุ๊ค ก็คือสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก–ใหญ่โตจนเอาเรือลงไปพายเล่นได้

san_alfonso_del_mar_resort_chile_02

san_alfonso_del_mar_resort_chile_03

san_alfonso_del_mar_resort_chile_04

san_alfonso_del_mar_resort_chile_05

san_alfonso_del_mar_resort_chile_06

san_alfonso_del_mar_resort_chile_07

san_alfonso_del_mar_resort_chile_08

san_alfonso_del_mar_resort_chile_09

san_alfonso_del_mar_resort_chile_10

san_alfonso_del_mar_resort_chile_11

san_alfonso_del_mar_resort_chile_12

san_alfonso_del_mar_resort_chile_13

san_alfonso_del_mar_resort_chile_14

-กว้าง 80,937 ตารางเมตร ยาว 1,013 เมตร ลึก 35 เมตร

-ครองตำแหน่งสระว่ายน้ำที่กว้างที่สุดในโลก และสระว่ายน้ำที่ลึกที่สุดในโลก ได้ลงในกินเนสส์บุ๊ค

-บรรจุน้ำมากถึง 66 ล้านแกลลอน

-น้ำในบ่อสูบขึ้นมาจากทะเล ผ่านกระบวนการทำน้ำให้สะอาด แสงอาทิตย์ช่วยทำให้อุณหภูมิน้ำในสระอยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส สูงกว่าอุณหภูมิน้ำในทะเลประมาณ 9 องศา

-ใช้เวลาในการสร้าง 5 ปี เปิดให้ใช้บริการในปี 2006

-ใช้งบประมาณในการสร้างทั้งสิ้น 49 พันล้านบาท

-ใช้งบประมาณในการดูแลรักษาปีละ 100 ล้านบาท

*

[จาก Daily Mail, Huffington Post]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt