Internet Culture

Dog Shaming – จับหมามาประจาน

August 26, 2012

LINE it!

dog_shaming_41

เจ้าของสัตว์เลี้ยงมากมายทั่วโลกคงดีใจกันใหญ่ที่เว็บ Dog Shaming กำเนิดขึ้น เวลาหมาแมวทำความผิด เราจะได้ลงโทษด้วยการถ่ายรูปผู้ต้องหาพร้อมหลักฐานในที่เกิดเหตุและป้ายระบุความผิด แล้วส่งไปประจานในเว็บให้คนหัวเราะกันทั่วโลก ผู้ต้องหาของเราทำหน้าละห้อยตาปรอยน่ารักเป็นที่สุด

dog_shaming_01

dog_shaming_02

dog_shaming_04

dog_shaming_05

dog_shaming_06

dog_shaming_07

dog_shaming_08

dog_shaming_09

dog_shaming_10

dog_shaming_11

dog_shaming_12

dog_shaming_13

dog_shaming_14

dog_shaming_15

dog_shaming_16

dog_shaming_17

dog_shaming_18

dog_shaming_19

dog_shaming_20

dog_shaming_21

dog_shaming_22

dog_shaming_23

dog_shaming_24

dog_shaming_25

dog_shaming_26

dog_shaming_27

dog_shaming_28

dog_shaming_29

dog_shaming_30

dog_shaming_31

dog_shaming_32

dog_shaming_33

dog_shaming_34

dog_shaming_35

dog_shaming_36

dog_shaming_37

dog_shaming_38

dog_shaming_39

dog_shaming_40

Website Dog Shaming

*

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt