FOOD

Sushi Art – ศิลปะในซูชิ

September 24, 2013

LINE it!

sushi_art_takayo_kiyota_01

ผลงานมหัศจรรย์ของศิลปินชาวญี่ปุ่น-ทะกะโยะ คิโยะตะ สร้างสรรค์ภาพศิลปะที่ซ่อนอยู่ในข้าวห่อสาหร่าย เป็นกระบวนการสร้างงานศิลปะอันลึกลับซับซ้อน แม้แต่ตัวศิลปินเองก็ยังไม่รู้ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงจนกว่าจะถึงเวลาหั่นมันออกมา

sushi_art_takayo_kiyota_02

sushi_art_takayo_kiyota_02_1

sushi_art_takayo_kiyota_02_2

sushi_art_takayo_kiyota_03

sushi_art_takayo_kiyota_04

sushi_art_takayo_kiyota_05

sushi_art_takayo_kiyota_07

sushi_art_takayo_kiyota_08

sushi_art_takayo_kiyota_09

sushi_art_takayo_kiyota_10

sushi_art_takayo_kiyota_11

sushi_art_takayo_kiyota_12

sushi_art_takayo_kiyota_13

sushi_art_takayo_kiyota_14

sushi_art_takayo_kiyota_15

sushi_art_takayo_kiyota_16

sushi_art_takayo_kiyota_17

sushi_art_takayo_kiyota_18

sushi_art_takayo_kiyota_19

sushi_art_takayo_kiyota_20

sushi_art_takayo_kiyota_21

sushi_art_takayo_kiyota_22

sushi_art_takayo_kiyota_23

sushi_art_takayo_kiyota_24

sushi_art_takayo_kiyota_25

sushi_art_takayo_kiyota_26

sushi_art_takayo_kiyota_27

sushi_art_takayo_kiyota_28

sushi_art_takayo_kiyota_29

sushi_art_takayo_kiyota_30

sushi_art_takayo_kiyota_31

sushi_art_takayo_kiyota_32

sushi_art_takayo_kiyota_33

sushi_art_takayo_kiyota_34

sushi_art_takayo_kiyota_35

sushi_art_takayo_kiyota_41

sushi_art_takayo_kiyota_37

sushi_art_takayo_kiyota_38

sushi_art_takayo_kiyota_39

sushi_art_takayo_kiyota_40

Sushi Art

Website Tama-chan

Facebook Takayo Kiyota

*

[via DesignTAXI, Spoon & Tamago]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt