ADVERTISING

Be Share Aware – ความอันตรายของการชอบโชว์และชอบแชร์

January 15, 2015

LINE it!

z1

การแบ่งปัน (share) เป็นเรื่องที่ดีและควรปลูกฝังให้เด็กๆ แต่การแชร์ในโลกออนไลน์อาจกลายเป็นความอันตรายอย่างมหันต์ โฆษณารณรงค์จากอังกฤษนี้แสดงให้เห็นอย่างน่ากลัวว่า การ ‘แชร์ว่อนเน็ต’ นั้นลุกลามได้อย่างรวดเร็วเพียงใด และสร้างผลเสียอย่างมากมายเกินคาดคิด…จนอาจต้องแลกด้วยชีวิต

z11

be_share_aware


NSPCC: I saw your willy. Be Share Aware

Advertising Agency: Leo Burnett Change, UK

Website:  National Society for the Prevention of Cruelty to Children (UK)

*

[source: Ads of the World]

RELATED POSTS


 

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt